Hotelli eeskirjad

Hotelli registreerimine (CHECK-IN) alates kell 15:00.
Varajane sisseregistreerimine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel.

Külastajatele saadetakse saabumispäeval SMS-i teel uksekoodid. Külastajatel palutakse veenduda, et registreeritud mobiilinumber ja riigikood oleksid õiged.

Hotellist välja registreerimine (CHECK-OUT) hiljemalt kell 12:00.
Hiline väljaregistreerimine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel. Hiline väljaregistreerimine kestab kuni kella 16:00-ni. Lisatasu iga täiendava tunni eest pärast kella 12:00 maksab 5 eurot.
Hotelli ei registreerita isikuid, kes rikuvad avalikku korda või oma käitumisega võivad häirida hotelli teisi külastajaid.

Tasumine

Hotelli registreerimisel tuleb tasuda majutusteenuse maksumus vastavalt esitatud arvele. Hotelli teenuste eest, mida kasutati majutusperioodi jooksul, tuleb tasuda hiljemalt hotellist lahkumisel. Meie hotellis aktsepteeritakse kõiki levinumaid rahvusvahelisi krediit- ja deebetkaarte. Hotell ei ole kohustatud vastu võtma välisvaluutat, tšekke või vähemlevinud krediit- ja deebetkaarte.

Broneering

Broneering tagatakse kuni kella 23:00-ni. Hilisema saabumise korral teavitage palun hotelli vastuvõttu, tel: +372 5562 2818.

Meili ja telefoni teel tehtud broneeringu kinnitamiseks on vajalik osaline ettemaks.Peale broneeringu tegemist edastab Bilaina OÜ teenuse kasutajale arve, milles on ära toodud broneeritud teenused. Ettemaksu summa on 30% arve maksumusest.

Broneeringute tühistamine

Kui broneering tühistatakse 3 päeva enne saabumist, siis ei esitata kliendile lisanõudeid.

Broneeringu ajal makstud 30% on tagastamatu – broneeringu tühistamisel ei tagastata ettemaksu kliendile.

Tasu lisainimese eest

Tubade hinnad kehtivad ühele kuni kahele inimesele, vastavalt toa tüübile. Lisainimese eest tuleb tasuda lisatasu vastavalt hinnakirjale. Kõik külalised, keda ei ole registreeritud hotelli külastajateks, peavad lahkuma hiljemalt kell 23:00 või registreerima ennast hotelli külastajana. Korraga on lubatud hotellitoas viibida lisaks registreeritud klientidele kuni kahel inimesel.

Laste majutus

Kuni 3-aastase lapse majutus koos vanematega on hotellis tasuta. Soovi korral saab kasutada beebivoodit. Kuni 3-aastasele väikelapsele beebivoodi tasuta.
4-16 aastase lapse majutusel rakendub lisatasu 25 eurot / öö. Soovi korral pakume võimalust kasutada lisavoodit.

Alaealise kliendi majutamine

Alaealised on oodatud ainult koos vanemaga või täiskasvanud saatjaga.

Hommikusöök

Buffet-stiilis hommikusöök serveeritakse hommikusöögiks

ettevalmistatud saalis.
E-R: 7:30-10:00

L-P: 8:30-11:00

Suitsetamise kord

Hotell järgib suitsuvaba hotelli põhimõtet. Suitsetamine on lubatud vaid hotellis selleks eraldatud aladel. Suitsetamise eest selleks mittelubatud alal on klient kohustatud trahvi tasuma. Leppetrahv suitsetamise eest on 65 eurot.

Lemmikloomad meie hotellis

Hotelli broneeringut tehes palume informeerida hotelli töötajat oma lemmikloomast. Lemmikloomaga majutamine on võimalik vaid sellekohasel erikokkuleppel. Lemmikloom ei või viibida toitlustusega seotud ruumides või aladel kus neil ei ole ohutu (libedad pinnad, järsud langused, uppumisoht jms). Lemmiklooma omanikele rakenduvad lisatasud ( 20 eurot öö/1 loom) ja –reeglid vastavalt loomapidamist reguleerivatele seadustele ning omanik vastutab lemmiklooma tekitatud kahju (nii materiaalse kui tervisekahju) eest.

Hotelli parkla kasutamine

Parkimisala on varustatud valvekaameratega, kuid hotell ei vastuta parklasse jäetud autode ja nende sisu eest.

Avaliku korra jälgimine

Hotellis kehtivad kõik nõuded avaliku korra, rahu hoidmise ja saastamise vältimise kohta. Avaliku korra rikkumisel kaasab hotell vajadusel kas turvatöötajad või kutsub välja politsei. Kaaskodanike rahu rikkumise eest on tekitatud kahju hüvitamiseks leppetrahv 50 kuni 100 eurot iga väljakutse eest vastavalt rikkumise tasemele.

Öörahu hotellis

Öörahu algab hotellis kell 23:00 ja kestab kuni 06:00. Öörahu rikkumise all mõistetakse teiste isikute häirimist heliliste, valgus-, mehhaaniliste, elektrooniliste jms vahenditega. Öörahu rikkumise eest on tekitatud kahju hüvitamiseks leppetrahv 50 kuni 100 eurot iga väljakutse eest vastavalt rikkumise tasemele.

Kliendi vastutus kahju tekitamisel

Meie külalisena võtate endale vastutuse ja kohustuse järgida kehtestatud eeskirju. Olete vastutav tahtlikult või tahtmatult tekitatud kahju eest, mida teie või teie külaline võib olla tekitanud hotellitoas või hotelli üldruumides. Hotellil on õigus nõuda kliendi poolt tekitatud materiaalse kahju kompenseerimist. Kahju kompenseerimise suuruse aluseks on tekitatud otsene kahju, millele lisanduvad kahju kõrvaldamisega seotud kulud.

Hotelli vastutus ja valve

Hotell ei vastuta kliendi poolt valveta jäetud isiklike asjade kadumise või hävimise eest. Hotelli üldkasutatavates ruumides ja parklas on videovalve. Hotellis aitab vajadusel korda tagada turvafirma. Hotelli poolt väljastatud võtmeid ei ole lubatud edasi anda kolmandatele isikutele.

Pretensioonide lahendamine

Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul alates puuduse avastamisest. Teenuse nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@hotelltammsaare.ee pretensioon, kus on märgitud avaldaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja pretensiooni täpne kirjeldus.
Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja avaldajaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kätte saamisest.